Zastupanje u sudskim, upravnim i drugim postupcima iz djelokruga rada društva
Pregovaranje o izvansudskom rješavanju sporova
Priprema i realizacija nagodbi
Zastupanje u postupcima mirenja pred sudovima i centrima za mirenje