Pripreme ugovora o radu i menađerskih ugovora
Raskidi i otkazi ugovora o radu
Priprema radnopravnih dokumenata i akata (pravilnici o radu, radnom vremenu, odluke, upozorenja i sl.)
Zastupanje u radnim sporovima