Zaštita autorskih prava
Pretraživanje i zaštita žigova
Savjetovanje i zastupanje u sporovima radi ostvarivanja prava intelektualnog vlasništva