Zastupanje u ovršnim postupcima
Priprema i provedba upisa hipoteka i fiducija te naplata osiguranih potraživanja
Ispitivanje imovine i likvidnosti dužnika
Naplata potraživanja kroz postupak europskog platnog naloga