Provjera statusa nekretnina u zemljišnim knjigama
Priprema ugovora i dokumentacije za prijenos vlasništva
Upis stvarnih prava u zemljišne knjige
Ugovaranje najma i zakupa nekretnina
Zastupanje u vlasničkim sporovima i drugim predmetima vezanim uz nekretnine